Co přesně musí obsahovat dokumentace bouracích prací?

Když se chystáte stavět či přestavovat dům, musíte mít stavební povolení. A když se ho naopak chystáte zbourat, potřebujete demoliční výměr. To ale není jediné papírování, které vás čeká. Pokud k bourané stavbě potřebujete dokumentaci pro stavební povolení, budete muset doložit ještě dokumentaci bouracích prací.

Dokumentace bouracích prací musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace bouracích prací a dokumentaci odstraňovaných staveb.

Jednotlivé oddíly podrobně

Průvodní zpráva sestává z identifikace a základní charakteristiky stavby, kterou máte v plánu odstranit. Dále zde musí být uvedené údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích, splnění požadavků orgánů, termín zahájení bouracích prací a doba trvání a také vliv na okolní stavby.

V souhrnné technické zprávě musí být stručný popis stavby a konstrukce a výsledky stavebního průzkumu. Pokud je ve stavbě přítomný azbest, případně jiná nebezpečná látka, či se nachází v ochranném či bezpečnostním pásmu, musí to zde být rovněž uvedeno. Pokud je objekt napojený na technickou infrastrukturu, musí být popsáno, jakým způsobem dojde k odpojení.

Do situace stavby přiložte kopii katastrální mapy a nákres stavby v měřítku 1:1000 nebo 1:500 s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem a sousedních staveb a zeleně.

Dokladovou část tvoří stanoviska, doklady a posudky o výsledcích jednání a případně i fotodokumentace stavby.

Co dalšího je nezbytné?

Zásady organizace bouracích prací musí obsahovat technickou zprávu a nákres s vyznačením vjezdů a ochranných opatření (např. protihlukové stěny).

Dokumentace odstraňovaných staveb se pro jednotlivé stavby dokládá samostatně. Musí obsahovat dokumentaci skutečného provedení stavby, technologii bouracích prací, výkres postupu bouracích prací a statický či dynamický výpočet, který se vyhotovuje pro posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách demolice.