Náhrada nemajetkové újmy z dopravní nehody či z pracovního úrazu

Stal/a jste se účastníkem dopravní nehody bez Vaší viny a utrpěl/a jste zranění nebo dokonce trvalé následky na zdraví? 

Pokud újmu zavinil řidič motorového vozidla, které je povinně odpovědnostně pojištěno (tzn. nejedná se např. o cyklistu či chodce), právní pomoc (právní služby) při mimosoudním uplatnění nároků u pojištěny hradí pojišťovna poškozenému z pojištění škůdce. 

Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, která se specializuje na občanské právo a pojistné právo, je připravena Vám pomoci s uplatněním Vašich nároků vůči odpovědnostní pojišťovně škůdce. Odměnu advokáta při mimosoudním řešení nároků hradí vždy odpovědnostní pojišťovna.

V případě soudního sporu, pokud budou některé Vaše nároky kráceny, Vás může zastoupit advokát, odměna za právní zastoupení bude dohodnuta individuálně.

Advokát Vás upozorní a pomůže Vám s mimosoudním uplatněním všech dílčích nároků, které přichází v úvahu. Jedná se zejména o bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, škoda na věcech a oblečení, ztráta na výdělku či ušlý zisk, ztížení společenského uplatnění (ZSU) popř. jiná nemajetková újma.

Je-li proti viníkovi dopravní nehody vedeno trestní řízení, advokát Vám pomůže uplatnit Vaše nároky v rámci trestního řízení jako zmocněnec poškozeného. Nároky je třeba řádně uplatnit a doložit nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení. 

Nepřizná-li trestní soud náhradu újmy v trestním řízení, popř. neplní-li pojišťovna mimosoudně, advokát Vám pomůže s uplatněním nároků soudní cestou. Buď Vám pouze sepíše žalobu, nebo Vás v řízení i zastoupí. Problematika uplatnění nároků z titulu újmy na zdraví je poměrně komplikovaná, judikatura se rychle vyvíjí a chcete-li mít jistotu, že všechny Vaše nároky budou řádně odškodněny, je třeba vyhledat odbornou pomoc, neboť i tyto nároky podléhají promlčení. Promlčecí lhůta činí 3 roky a v praxi činí často potíže stanovení počátku jejího běhu, a to zejména v případě ztížení společenského uplatnění (ZSU). Proto je třeba na nic nečekat a nároky uplatnit co nejdříve.

V případě pracovního úrazu je postup poměrně komplikovaný a je třeba, aby zaměstnavatel postupoval při evidenci a řešení pracovního úrazu v souladu se zákonem. Nepodepisujte zaměstnavateli žádné listiny bez konzultace se svým advokátem.