Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince?

povolení k dlouhodobému pobytu

Cizinec v Česku potřebuje pracovní povolení, pakliže v tuzemsku chce legálně začít pracovat. Jakým způsobem ho vyřídit?

Kdo musí mít pracovní povolení

Pracovní povolení pro cizince je nutné pro občany tzv. třetích zemí. Jinými slovy jsou to zástupci všech zemí mimo států EU, ale také Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Jmenované země tvoří naopak součást volného pracovního trhu a povolení se v jejich rámci nevyžaduje. Nutné je tedy například pracovní povolení pro Ukrajince a občany dalších zemí.

Dále je nutné si uvědomit, že pracovní povolení není jediným dokladem, který musí cizinec mít. Zařídit si žadatel musí i povolení k pobytu.

Které povolení se vydává

V tuzemsku je od roku 2014 možno získat tzv. zaměstnaneckou kartu, případně modrou kartu. Toto univerzální povolení spojuje právě povolení k pobytu a pracovní povolení.

Zaměstnanecké karty nahradily dříve využívané karty zelené. Toto povolení mělo platnost na dobu dvou až tří let a vydávalo se na konkrétní pracovní pozici. Jednalo se o profese vyžadující určitou kvalifikaci, toho času v tuzemsku nedostatkovou.

Novodobé pracovní povolení v podobě zaměstnaneckých karet funguje obdobně, vydává se na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele.

Jak si o pracovní povolení požádat

Stěžejní výhodou zaměstnanecké karty je především skutečnost, že její vydání trvá podstatně kratší dobu, než je tomu v případě, jsou-li povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu vydávaná zvlášť.

Žádost se musí podat vždy osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR.

pracovní povolení pro Ukrajince

Případně je možné si tuto žádost dále podat na území ČR na pracovišti ministerstva vnitra. A to za předpokladu, že již dotčený žadatel na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem.

Co je k žádosti o zaměstnaneckou kartu potřeba

K samotné žádosti se přikládají ještě následující doklady:

  • cestovní doklad
  • doklad o zajištění ubytování
  • jedna fotografie odpovídající aktuální podobě
  • pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti
  • doklady prokazující odbornou způsobilost
  • případně též doklad z evidence obdobné tuzemskému rejstříku trestů
  • případně dále i doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Výše uvedené doklady se vždy předkládají ve formě originálu, případně jakožto úředně ověřené kopie. Jak dále uvádí portál ministerstva vnitra, před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty cizinec předkládá i doklad o cestovním zdravotním pojištění.

Správní poplatek

Přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu je navíc zatíženo správním poplatkem ve výši 5 000 Kč, pakliže se žádost podává u zastupitelského úřadu. Podává-li cizinec svou žádost na pracovišti ministerstva vnitra, je poplatek nižší, činí pouze 2 500 Kč.

Chcete ušetřit čas i nervy s vyřizováním pracovních povolení pro cizince? Pak využijte služeb agentury IRS Czech, která se na danou problematiku specializuje. Kromě vyřizování povolení vám dokáže pomoci s náborem nových zaměstnanců přímo v zahraničních destinacích po celém světě.