Daňový poradce – řešení pro optimalizaci a výpočet daní

daňový poradce

Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba, která je zapsána v seznamu daňových poradců vedeným Komorou daňových poradců České republiky v souladu s právem Evropských společenství. Tato osoba poskytuje fyzickým nebo právnickým osobám daňové poradenství a to na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem. Za poskytované daňové poradenství náleží poradci odměna, kdy její přesná výše je uvedena ve smluvní dohodě obou stran. Daňové poradenství mohou vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva vykonávající daňové poradenství pomocí daňových poradců. Tuto činnost však musejí mít zapsanou v Obchodním rejstříku podle zvláštního předpisu jako předmět podnikání.

Daňový poradce, vymezení jeho činnosti a oblasti působnosti

Činnost profese daňového poradce je upravena v zákoně č. 523/92 Sb. Zde je jeho znění.

Jejich působnost je poměrně rozsáhlá a rozsah činnosti je formulován takto:

 • Poskytování právní pomoci.
 • Poskytování finančně ekonomických rad.
 • Stanovení a výpočet veškerých daní.
 • Propočítání povinných odvodů, poplatků a jiných plateb.
 • Služby spojené a související s daněmi.

Daňový poradci působí nejčastěji v následujících oblastech:

 • Oblast účetnictví a daní.
 • Zastupování klienta na úřadech a ostatních orgánech státní správy.
 • Poradenská činnost.
 • Ekonomické a daňové plánování společnosti nebo fyzické osoby.
 • Provádění revizí v účetnictví.
 • Kontrolní činnost obecně.

účetnictví

Záruky ze strany daňového poradce

Činnosti daňového poradce na našem trhu nabízejí i jiné subjekty, ale u daňových poradců jsou tyto služby poskytovány v rámci působnosti zákona č. 523/92 Sb., což má za následek zpřesnění některých vzájemných vztahů poradce a klienta. Klientům jsou tak dány záruky, které by u služby poskytované na základě Živnostenského zákona neměli. Příkladem může být povinnost daňového poradce mlčet o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl, nebo odpovědnost za škodu, která může klientovi s daňovým poradenstvím vzniknout. Základní jeho povinností je mimo jiné také uzavření pojišťovací smlouvy o odpovědnosti za škody způsobené daňovým poradenstvím. Splnění této povinnosti kontroluje Komora daňových poradců České republiky.

Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců České republiky je institucí, která garantuje vysokou profesní úroveň daňového poradenství v České republice. Právo jí vykonávat, nabývá fyzická osoba dnem zápisu či registrace do seznamu daňových poradců. K tomuto dni se vydává poradci osvědčení o zápisu do seznamu. Komora dohlíží na jejich řádný výkon, usměrňuje jejich činnost a vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace. Fyzickou osobu, pokud splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, je komora povinna zapsat do seznamu po složení kvalifikační zkoušky, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž fyzická osoba zkoušku složila. Komora v rámci svých pravomocí také ukládá sankce těm poradcům, kteří dané obecně závazné předpisy poruší. Sankce jsou nejčastěji ukládány v podobě pozastavení výkonu daňového poradenství na dobu určitou.  Komora totiž považuje aktivitu v oblasti kontroly za zásadní, protože garance odpovědnosti a uhrazení případných škod je jedním z nejdůležitějších principů Zákona o daňovém poradenství.

Komora daňových poradců České republiky je složena z těchto orgánů:

 • Valná hromada.
 • Prezidium.
 • Dozorčí komise.
 • Disciplinární komise.
 • Zkušební komise.

Výhody daňového poradce

Podnikatelé si daňového poradce vybírají v případě, kdy sami nerozumí účetnictví a daním a nejsou si jisti ani dalšími znalostmi, jak je uvedeno zde. Daňoví poradci uplatní veškeré možné slevy, najdou optimální výdaje a sníží daňové zatížení. Nemalou výhodou je zastupování společnosti na úřadech. Proto, pokud se podnikatel chce naplno zabývat podnikáním, je výhodné veškeré účetní a daňové záležitosti svěřit daňovému poradci.